මොලෙක්ස් ඉංජිනියරින් (පුද්) සමාගම

සාමාන්‍ය රැකියා /නඩත්තු කාර්මික ශිල්පීන් /ජේෂ්ඨ රසායනාගාර පර්යේෂක

රූට්ස් ග්ලොබල් පුද් සමාගම

සාමාන්‍ය රැකියා /නඩත්තු කාර්මික ශිල්පීන් /ජේෂ්ඨ රසායනාගාර පර්යේෂක