ඇගලුම් කර්මාන්තශාලා

සාමාන්‍ය රැකියා /ඈඟලුම් /මැශින් ඔපරේටර් (Machine operator)

Active Lanka

සාමාන්‍ය රැකියා /ඈඟලුම් /මැශින් ඔපරේටර් (Machine operator)

finetex pvt Limited

සාමාන්‍ය රැකියා /ඈඟලුම් /මැශින් ඔපරේටර් (Machine operator)