ඇගලුම් කර්මාන්තශාලා

සාමාන්‍ය රැකියා /ඈඟලුම් /මැශින් ඔපරේටර් (Machine operator)