කොට්ටාව හෝමාගම ආසන්නයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන නිවාස ඉදි කිරීම් ආයතනයකට පිළිගැනීමේ නිලධාරිනියක් සහ පරිඝනක ක්‍රියාකාරිනියක් හෝ ක්‍රියාකරුවෙකු අවශ්‍යයි.

 නවාතැන් පහසුකම් ඇතුළුව වැටුප සාකච්ඡා කර ගත හැක.

 

අමතන්න

0113434053

0777775827