නුවර දිස්ත්‍රික්කයේ කුරුණැගලට ආසන්නව පවත්වාගෙන යන වතුර බෝතල් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවකට වැඩ පරීක්ෂනියක්, පරිඝනක ක්‍රියාකාරිනියක් සහ පිළිගැනීමේ නිලධාරිනියක් අවශ්‍යයි.

නවාතැන් පහසුකම්, සියලු දීමනා ඇතුළුව වැටුප සාකච්ඡා කර ගත හැක.

 

අමතන්න

0113434053

0777775827