සෙව්වන්දි බේකරිය

සාමාන්‍ය රැකියා /හොටල් භොජනාගාර හා ආහාර සෑකසුම්/වෙනත්