අලුතින් ආරම්භ කරන සෙල්ලම් බඩු සහ ළමා නිෂ්පාදන අලෙවි ප්‍රදර්ශනාගාරයට ඒ පිලිබඳ දැනුම ඇති සේවක සේවිකාවන් බන්දවා ගැනේ.
අයදුම්පත් යොමු කරන්න 
ඊ මේල්: kimokidsneeds@gmail.com
Tel. 0771605024/ 0774579039
 

 
 
 
 
 
ReplyForward