සාමාන්‍ය රැකියා /ගිණුම් හා මූල‍ය්‍ය/පරිඝනක එකලස්කරු