නිට්ටඹුව නගරයේ සුපිරි සැලෝන් එකක් සඳහා සියලු වැඩ දන්නා රූපලාවන්‍ය ශිල්පීන් අවශ්‍යයි.විමසන්න.0703602727