දහඩිය මහන්සියෙන් ඉපයීම විනා වෙනත් ඉපයීමක් නොමැත.

හොදම ගුරුවරයා අත්දැකීමයි,

මන්ද ඔහු විභාගය පළමුව දී පාඩම පසුව උගන්වයි.

ලෙහෙසි දිවියකට ප්‍රාර්ථනා නොකරන්න,

නමුත් එය ලඟා කරගැනීම සඳහා ධෛර්යය ප්‍රාර්ථනා කරන්න.

තම හිසට තම අතමය සෙවනැල්ල.

වෙහෙසවී වැඩ කිරීම සාර්ථකත්වය ලඟාකරයි.

නාස්ති කරන සෑම තත්පරයකින්ම තම අනාගතය විනාශ වේ.

ඔබගේ ඉතිහාසය වෙනස් කල නොහැක,

නමුත් අනාගතය වෙනස් කල හැකිය.

ඔබ වැඩ කරන තාක් කල් වැඩ කරන්නේ කෙසේද කියා ඉගෙන ගන්න.

තම හිසට තම අතමය සෙවනැල්ල.

රටට දැයට ප්‍රයෝජනවත් පුද්ගලයකු වන්න.

නාස්ති කරන සෑම තත්පරයකින්ම තම අනාගතය විනාශ වේ.

රැකියා අයදුම් පත සමග අප හා ලියාපදිංචි වන්න

ඔබටම ගැලපෙන රැකියා අවස්ථාවක් අපි ඔබට සොයා දෙන්නෙමු. එක් වන්න අප සමග...

ලියාපදිංචි වන්න
JAC Holdings (Pvt) Ltd.

සාමාන්‍ය රැකියා /පරිගණක /පර්ගණක ක්‍රිරියාකරු (computer operartor)

JAC Holdings (Pvt) Ltd.

සාමාන්‍ය රැකියා /පරිගණක /පර්ගණක ක්‍රිරියාකරු (computer operartor)

සෙව්වන්දි බේකරිය

සාමාන්‍ය රැකියා /හොටල් භොජනාගාර හා ආහාර සෑකසුම්/වෙනත්

hotel(Dambulla)

සාමාන්‍ය රැකියා /ගිණුම් හා මූල‍ය්‍ය/පරිඝනක එකලස්කරු

KIMO kids

සාමාන්‍ය රැකියා /අලෙවි හා වෙළඳ කටයුතු/වෙන් කිරීමේ නියෝජිතයා

Thilini Typesettings

සාමාන්‍ය රැකියා /පරිගණක /පර්ගණක ක්‍රිරියාකරු (computer operartor)


සාමාන්‍ය රැකියා /ගිණුම් හා මූල‍ය්‍ය/පරිඝනක එකලස්කරු

Hotel Nature Garden

සාමාන්‍ය රැකියා /හොටෙල්/වෙනත්

SALON

සාමාන්‍ය රැකියා /සැලුන්/බාබර්වරුන්

DSI

සාමාන්‍ය රැකියා /පරිගණක /පර්ගණක ක්‍රිරියාකරු (computer operartor)

මැක්ෆැබ් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් පුද්ගලික සමාගම

සාමාන්‍ය රැකියා /අලෙවි හා වෙළඳ කටයුතු/සහයක වෙළඳ සේවක සේවිකාවන්

laugfs supermarket

සාමාන්‍ය රැකියා /අලෙවි හා වෙළඳ කටයුතු/සහයක සේවක සේවිකාවන්(sales assistants)

fairmax international pvt ltd

සාමාන්‍ය රැකියා /අලෙවි හා වෙළඳ කටයුතු/අන්තර්ජාල අලෙවිකරණය

Learn TV

සාමාන්‍ය රැකියා /විදුලි සංදේශ හා ගුවන් විදුලි/ජන මාධ්‍ය අංශය

salon sushi

සාමාන්‍ය රැකියා /රූපලාවන්‍ය/රූපලාවන්‍ය ශිල්පීනියන්

ඇගලුම් කර්මාන්තශාලා

සාමාන්‍ය රැකියා /ඈඟලුම් /මැශින් ඔපරේටර් (Machine operator)